Zápis z 1. jednání Školské rady při ZŠ Odry, Komenského 6, příspěvková organizace

Program:

1. Návrh programu
2. Seznámení se statutem Školské rady
3. Návrh a odsouhlasení jednacího řádu
4. Volba předsedy Školské rady
5. cheap football jerseys Schválení výroční zprávy 2014/15 a zprávy o hospodaření za rok 2014
6. Různé
7. Závěr a usnesení
Pokračování textu Zápis z 1. jednání Školské rady při ZŠ Odry, Komenského 6, příspěvková organizace

Jednací řád školské rady při ZŠ Odry, Komenského 6, příspěvková organizace

Článek 1
Zasedání školské rady

1. Zasedání školské rady svolává její předseda prostřednictvím zástupce ředitele elektronicky na emaily uvedené členy školské rady.
2. Pozvánku na zasedání obsahující místo, čas, program zasedání, případně další nutné materiály, obdrží členové, ředitel školy, pokud je כבשים vyzván, a přizvaní zástupci odborné veřejnosti zpravidla nejpozději 5 pracovních dnů předem.
3. Zasedání řídí cheap ray bans a program stanovuje předseda, v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen školské rady jako předsedající (nejstarší člen školské rady z přítomných na začátku zasedání).
4. Zasedání jsou neveřejná, pokud školská rada hlasováním nerozhodne jinak.
5. Školská rada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomny cheap Oakleys sunglasses alespoň 2/3 všech jejích členů.

Pokračování textu Jednací řád školské rady při ZŠ Odry, Komenského 6, příspěvková organizace